تعبیر خواب گاو

خواب گاو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب گاو چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب گاو
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب خریدن گاو چاق: اگر ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب گاو سیاه: اگر کسی خواب ببینید گاو سیاهی را خریداری می کند دلیل بر اینکه بزودی خودش و یا یکی از دوستانش ازدواج می کند اگر کسی خواب ببینید گاو بزرگ و سیاهی را می زند دلیل بر اینکه از همسرش جدا شود و دچار گرفتاری مالی شود.

تعبیر خواب حرف زدن با گاو ماده: اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.

تعبیر خواب گوشت گاو: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.

تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد.

تعبیر خواب لگد زدن گاو: اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، یـعـنـی در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، یـعـنـی به زن خودت خیانت می‌کنی.

تعبیر خواب گوساله: اگر ببینی گوسالۀ نر داری، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شوی، یا اگر گوساله ماده باشد، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

تعبیر خواب دوشیدن شیر گاو: اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود، اگر این خواب را بنده و «برده» ببیند، یـعـنـی آزاد خواهد شد یا اگر شخص خوار و ذلیلی این خواب را ببیند، یـعـنـی عزیز و گرامی می‌گردد

اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.

تعبیر خواب گاو از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای گاو ماده عبارتند از: 1- فرمانروائی 2- مال و اموال 3- بزرگی 4- ریاست 5- سال خوب و نیکو 6- سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید.

تعبیر خواب گاو از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب گاو نر: اگر ببینی گاو نری وارد خانۀ تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند.

اگر ببینی گاوی داری که سه تا سر دارد، یـعـنـی «غلام» تو سه سال برای تو کار می‌کند.

تعبیر خواب سوار گاو شدن: اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای «پادشاه» کاری انجام می‌دهی.

تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچۀ تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد.

تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

اگر ببینی گاوها زمین را می‌شکافند و شخم می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار: به نظر جابر مغربی دیدن گاوهای درشت وحشی که تک شاخ هستند حامل خبرهای دلپذیر و مورد انتظار درباره معشوق و فردی ست که قرار است یک عمر در کنار او زندگی کنیم هستند.

تعبیر خواب گاو از دید منوچهری تهرانی

اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می‌یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

تعبیر خواب طویله گاو: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب حمله گاو سیاه: حمله وحشیانه گاوهایی با رنگ مشکی در رویاهای ما دلالت بر همسرانی هستند که از ثبات اخلاقی برخودار نیستند و پابیند به تعهدات خویش در زمان وصال نمی باشند و دردسرها و ناراحتی های زیادی را برای قشر زنان ایجاد می کنند.