تعبیر خواب گردو

خواب گردو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب گردو چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب گردو
تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب گردو نشانه مال و اموالی است که به سختی بدست می آید.

تعبیر خواب گردو از دید جابر مغربی

گردو داشتن در خواب و رویا نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب ببینی تعداد فراوانی گردو داری نشانه خصومت و دشمنی می باشد.

اگر در خواب ببینید از مغز گردو روغن می گیرید علامت این است که از شخص خسیسی مال و اموال به دست می آوری.

تعبیر خواب گردو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر مقداری گردو در خواب یعنی مالی حرام به دست می آورید. اگر این گردو ها رو دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب گناه و جرم خودداری می کنید. اگر گردو را شکستین و مغز آن را خوردید گناهی مرتکب می شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که به دست می آورید.

دیدن مغز گردو به خصوص سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی نشانه نعمت و روزی حلال است.

تعبیر خواب گردو از دید آنلی بیتون

خوردن گردو در خواب نشانه این است که یکی از با ارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

تعبیر خواب گردو های پوک به این معناست که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر در خواب از پای درختان گردو جمع کنید، علامت آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و در کارهایتان موفقیت آمیز خواهید بود.

شکستن گردو به سختی نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق خواهید رسید. و اگر گردویی که می شکنید مغری خراب داشته باشد، یعنی امید و آرزوهای شما به تلخی و تاسف تبدیل می شوند.

تعبیر خواب گردو از دید هانس کورت

تعبیر گردو در خواب نشانه موفقیت و پیروزی در انجام کارهاست.

خوردن گردو در خواب علامت این است که به آرزوهای خود دست می یابید.

دیدن مغز گردو فاسد و خراب نشانه این است که دچار شکست می شوید.

اگر در خواب گردو می شکنید و مغری سالم و خوب دارد، نشانه این است که در حرفه خود پیشرفت می کنید.

سایر تعابیر

خوردن گردو در خواب از دید معبرین غربی، نشانه به آرامش و لذت رسیدن، مشکلاتتان را به دست فراموشی می سپارید. به فکر تغییر مکان یا محیط باشید تا آرامش ذهنی بهتری نصیب تان شود.

دیدن گردو در خوابتان از دید کارل یونگ، علامت این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید خیلی فکر می کنید. تعبیر دیگر آن بیانگر خوشی و فراوانی است.

شکستن گردو در خواب یعنی انتظارات و توقعاتتان خراب می شود و درهم می شکند.