تعبیر خواب گریه نوزاد و بزرگسال و مرده، اشک ریختن و گریستن در خواب

خواب گریه از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب گریه و گریستن در خواب چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب گریه کردن و اشک ریختن
تعبیر خواب گریه کردن و اشک ریختن

تعبیر خواب گریه کردن از دید ابن سیرین

تعبیر خواب گریه کردن شادی از طرف خداوند است.
اگر بر گناه گریه کنید به معنای فضل خداست.
تعبیر خواب گریه بدون اشک ریختن ضرر است.
تعبیر خواب خون گریه کردن حیرت و ندامت است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب خندیدن بعد از گریه کردن این است که اجل فرد نزدیک است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید یوسف پیامبر

تعبیر خواب اشک ریختن و گریه کردن زن است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید مطیعی تهرانی

تعبیر خواب گریه کردن به صورت فیزیکی که اطرافیان متوجه شوند یک تحریک شدید عصبی است و تعبیر ندارد.
تعبیر خواب گریه شادی و خرمی است.
تعبیر خواب دیدن گریه دیگران رسیدن خبر خوب است.
گریه کردن مرده در خواب خوب است.

تعبیر خواب گریه کردن از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب گریستن تسکین و دلداری است.

تعبیر خواب گریه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گریه کردن پخش شدن خبرهای ناراحت کننده است.
تعبیر خواب گریه کردن دیگران، آشتی پس از جدایی غم انگیز است.
اگر دختر گریه دیگران را در خواب ببیند باید برای رسیدن به عشقش از خود گذشتگی کند.
تعبیر خواب بازرگانی که دیگران را در حال گریه ببیند این است که ورشکست می شود.

سایر تعابیر گریه کردن

گریه چه برای بزرگسال و چه برای کودک و نوزاد دلیل بر خوشحالی است.
تعبیر خواب گریه بر سر قبر، اگر شخصی بر سر قبر کسی برود و بالای قبر او شروع به گریه کردن کند دلیل بر شادی و نشاط در زندگی دنیا می باشد.
تعبیر خواب گریه مادر از درد، بیماری مادر است.