تعبیر خواب گندم

خواب گندم از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب گندم چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب گندم
تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم از دید ابن سیرین

تعبیر گندم، رزق و روزی حلال می‌باشد که با رنج و سختی به دست می‌ آید.

تعبیر خواب خوردن گندم پخته: اگر ببینی گندم پخته‌‌‌‌‌ یا برشته می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب گندم جوانه زده: گندم جوانه زده در خواب به نشانه فرزند است.

اگر پسری مجرد خواب گندم های جوانه زده را ببینید در اینده ی نزدیک ازدواج میکند و حاصل ازدواجش فرزندان پسر است.

اگر دختری مجرد خواب گندم های جوانه زده را ببینید بعد از مدتی کوتاه ازدواج میکند و از این ازدواج صاحب فرزندانی دختر میشود.

تعبیر خواب گندم دادن به کبوتر: اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری میکند و به آن ها گندم و یا غذا میدهد دلالت بر این دارد که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است

تعبیر خواب گندم از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب خوشه های گندم زرد و طلایی: زیاد شدن برکت و رزق در خانه عاقبت بخیری جوانان است.

تعبیر خواب گندم از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب کاشتن گندم: اگر ببینی در زمین خودت گندم میکاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌ شود.

تعبیر خواب آسیاب کردن گندم: اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای، یـعـنـی از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب گندم دادن به مرغ و خروس و جوجه: به نشانه ی اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی در میان بستگان نزدیک برای رفتن به خانه ی بخت آماده میشوند.

تعبیر خواب گندم از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشت گندم: اگر ببینی در حال کشت گندم هستی، تعبیرش این است که خیر و خوبی به تو می‌رسد.

تعبیر خواب خوردن گندم: اگر ببینی خوشه‌های گندم را می‌خوری، تعبیرش قحطی می‌باشد.

تعبیر خواب گندم سبز یا جوانه زده: ندانم کاری انجام کارها بر اساس بی فکری و قضاوت و یا تصمیم عجولانه است.

گندم سبز در خواب نشانه ی تهمت و یا رنجور کردن دیگران از ماست.

تعبیر خواب گندم از دید جابر مغربی

اگر ببینی گندم کاشته‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو نعمت می‌رسد.

تعبیر خواب گندم برشته: اگر ببینی گندم برشته داشتی، ولی از خانه بیرون ریخته‌ای، و یا اینکه به کسی بخشیده‌ای و چیزی از آن نخوردی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب گندم از دید منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند.

تعبیر خواب مزرعه گندم: اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می‌کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می‌شوید و هم دیگران.

سایر تعابیر

تعبیر خواب چیدن گندم: مال و رزق حلال کسب نماید و روزی اش در شغلش زیاد شود.

تعبیر خواب گندم دادن به مرده: اگر دیدی خوشه های گندم زرد را به فرد مرده ای میدهی دلیل بر اینکه عمرت طولانی شود و صاحب عمری با برکت میشوی.

تعبیر خواب برداشت گندم: تصمیم گیری برای انجام اموری مهم در زندگی است.