جملات انگلیسی بزرگان با ترجمه (زیبا، کوتاه و تاثیرگذار)

در ادامه این مطلب مجموعه ای از سخنان و جملات ناب و آموزنده بزرگان به انگلیسی با معنی فارسی را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات انگلیسی ناب از بزرگان جهان
جملات انگلیسی ناب از بزرگان جهان

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood
Now is the time to understand more, so that we may fear less

از هیچ چیز در زندگی نباید ترسید، فقط باید فهمید.
اکنون زمان اون هست که بیشتر بفهمیم، تا شاید کمتر بترسیم.

“ماری کوری”

*****

I can’t change the direction of the wind,
but I can adjust my sails to always reach my destination.

من نمی تونم جهت باد رو تغییر بدم،
اما می تونم بادبان هام رو طوری تنظیم کنم که همیشه به مقصد برسم.

“جیمی دین”

*****

Your present circumstances don’t determine where you can go
they merely determine where you start.

شرایط فعلی شما تعیین نمی کنه که کجا می تونید برید؛
اون ها فقط تعیین می کنن که از کجا شروع کنید.

*****

جملات قصار بزرگان به انگلیسی

The greatest glory in living lies not in never falling,
but in rising every time we fall.

بزرگ ترین افتخار در زندگی این نیست که هرگز زمین نخوریم،
بلکه در این هست که هر بار که زمین می خوریم برخیزیم.

“نلسون ماندلا”

*****

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

زندگی این نیست که خودت رو پیدا کنی. زندگی یعنی ساختن خود.

“جورج برنارد شاو”

*****

سخنان ناب بزرگان به انگلیسی

Adopt the pace of nature: her secret is patience.

آهنگ طبیعت رو در پیش بگیرید: راز اون شکیباییِ.

“رالف والدو امرسون”

*****

همچنین ببینید : جملات انگیزشی بزرگان جهان

The good life is one inspired by love and guided by knowledge.

زندگی خوب زندگی هست که از عشق الهام گرفته شده و توسط دانش هدایت میشه.

“برتراند راسل”

*****

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts.
This is the secret of success.

قلب، ذهن و روح خود رو حتی در کوچک ترین کار هاتون بگذارید.
این راز موفقیت هست.

“سوامی سیواناندا”

*****

I have witnessed the softening of the hardest of hearts by a simple smile.

من شاهد نرم شدن سخت ترین دلها با یک لبخند ساده  بوده ام.

“گلدی هاون”

*****

سخنان بزرگان انگلیسی و فارسی

The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom
but rather leads you to the threshold of your mind.

معلمی که واقعا حکیم هست، تو رو به ورود به خونه حکمتش دعوت نمی کنه،
بلکه تو رو به آستانه ذهنت می رسونه.

“خلیل جبران”

*****

The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique.

هرچه بیشتر خودتون رو دوست داشته باشید، کمتر شبیه دیگران هستید، که این شما رو منحصر به فرد می کنه.

“والت دیزنی”

*****

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

زندگی واقعا ساده ست، اما ما اصرار داریم که اون رو پیچیده کنیم.

“کنفوسیوس”

*****

همچنین ببینید : سخنان تکان دهنده از بزرگان

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

تنها راه برای کشف محدودیت های ممکن، فراتر رفتن از اون ها به سمت ناممکن هاست.

“آرتور سی کلارک”

*****

Nothing is impossible
The word itself says
I’m possible

هیچ چیزی غیرممکن نیست
خود کلمه میگوید
من ممکنم

“آدری هپبورن”

*****

جملات ناب انگلیسی با معنی از بزرگان

Wisely, and slow. They stumble that run fast

آرام و عاقلانه پیش روید، احمق ها سریع می دوند.

“ویلیام شکسپیر”

*****

Knowledge is of no value unless you put it into practice.

دانش هیچ ارزشی ندار مگر اینکه اون رو عملی کنید.

“آنتون چخوف”

*****

My formula for living is quite simple.
I get up in the morning and I go to bed at night.
In between, I occupy myself as best I can.

قاعده من برای زندگی بسیار ساده ست.
صبح بیدار میشم و شب به رختخواب میرم.
در این بین تا جایی که می تونم خودم رو مشغول می کنم.

“کری گرانت”

*****

The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

انسان دانا باید بتونه نه تنها دشمنان خودش رو دوست داشته باشه بلکه از دوستان خود نیز متنفر باشه.

“فردریش نیچه”

*****

What is important in life is life, and not the result of life

آنچه در زندگی مهم هست زندگیه، نه نتیجه زندگی.

“گوته”

*****

Some are born great
some achieve greatness
and some have greatness thrust upon them

برخی بزرگ زاده می شوند
برخی بزرگی را بدست می آورند
و برخی بزرگی به آنها داده می شود

“ویلیام شکسپیر”

*****

It always seems impossible until it’s done

همیشه ناممکن به نظر می رسد، تا زمانی که انجام شود.

“نلسون ماندلا”

*****

What lies behind you and what lies in front of you,
pales in comparison to what lies inside of you.

آنچه پشت سر شما نهفته ست و آنچه در مقابل شما نهفته ست،
در مقایسه با آن چه در درون شما نهفته ست بی اهمیته.

“رالف والدو امرسون”

*****

I like criticism. It makes you strong

من انتقاد را دوست دارم. او مرا قوی می کند.

“لبران جیمز”

در ادامه بخوانید : سخنان عبرت آموز بزرگان