25 جملات انگلیسی از کتاب های معروف با ترجمه فارسی

در ادامه این مطلب مجموعه ای از  متن ها و جملات انگلیسی زیبا از کتاب ها و رمان های معروف را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن های انگلیسی کتاب های معروف دنیا
متن های انگلیسی کتاب های معروف دنیا

The worst enemy to creativity is self-doubt

“Sylvia Plath – The Unabridged Journals of Sylvia Plath”

بدترین دشمن خلاقیت، شک به خود است

” مجلات و مشروح سیلویا پلات – سیلویا پلات “

*****

I am no bird
and no net ensnares me
I am a free human being with an independent will
which I now exert to leave you

“Charlotte Brontë – Jane Eyre”

من پرنده نیستم
و هیچ توری مرا به دام نمی اندازد
من انسانی آزاد هستم با اراده ای مستقل
که آن را برای ترک تو به کار می گیرم

” شارلوت برونته – کتاب جین ایر “

*****

جملات انگلیسی کتاب های مشهور دنیا

Whenever you feel like criticizing anyone
just remember that all the people in this world
haven’t had the advantages that you’ve had

“The Great Gatsby – F. Scott Fitzgerald”

هر وقت خواستید از کسی انتقاد کنید
فقط به یاد داشته باشید که همه مردم دنیا
مزایایی که شما داشته اید را نداشته اند

” اف. اسکات فیتزجرالد – کتاب گتسبی بزرگ “

*****

Whatever our souls are made of
his and mine are the same

“Wuthering Heights – Emily Bronte”

روح ما از هر چه ساخته شده باشد
روح او و روح من یکی است

” امیلی برونته – کتاب بلندی های بادگیر “

*****

Tomorrow I’ll think of some way to get him back
After all
tomorrow is another day

“Margaret Mitchell – Gone with the Wind”

فردا به راهی فکر خواهم کرد که او را برگردانم
بالاخره فردا روز دیگری است

” مارگارت میچل – کتاب بر باد رفته “

*****

جملات معروف رمان ها

Once upon a time there was a boy who loved a girl
and her laughter was a question
he wanted to spend his whole life answering

“Nicole Krauss – The History of Love”

روزی روزگاری پسری بود که دختری را دوست داشت
و خنده او سوالی بود
که می خواست تمام عمرش را صرف پاسخگویی به آن کند

” نیکول کراوس – کتاب تاریخ عشق “

*****

Time is the longest distance between two places

“Tennessee Williams – The Glass Menagerie”

زمان طولانی ترین فاصله بین دو مکان است

” تنسی ویلیامز – کتاب باغ وحش شیشه ای “

*****

جملات زیبا و انگلیسی کتاب های معروف
جملات زیبا و انگلیسی کتاب های معروف

But man is not made for defeat,’ he said
A man can be destroyed but not defeated

“Ernest Hemingway – The Old Man and the Sea”

اما انسان برای شکست آفریده نشده است
یک انسان را می توان نابود کرد اما نمی توان شکست داد

” ارنست همینگوی – کتاب پیرمرد و دریا “

*****

همچنین ببینید : جملات عاشقانه از کتاب ها و رمان های معروف

So many things are possible
just as long as you don’t know they’re impossible

“Norton Juster – The Phantom Tollbooth”

خیلی چیزها ممکن هستند
فقط تا زمانی که ندانید آن ها غیرممکن هستند

“نورتون جاستر – کتاب باجه عوارض شهر خیالی”

*****

I can’t stand it to think my life is going so fast
and I’m not really living it

“Ernest Hemingway – The Sun Also Rises”

من نمی توانم اینکه زندگی من به این سرعت پیش می رود
و من واقعا آن را زندگی نمی کنم، تحمل کنم

” ارنست همینگوی – کتاب خورشید نیز طلوع می کند “

*****

متن انگلیسی کتاب های معروف

Brave doesn’t mean you’re not scared
It means you go on even though you’re scared

“Angie Thomas – The Hate U Give”

شجاع بودن به این معنی نیست که نمی ترسید
به این معنی است که با وجود ترس ادامه می دهید

” انجی توماس – کتاب نفرتی که تو می کاری “

*****

And, when you want something
all the universe conspires in helping you to achieve it

“Paulo Coelho – The Alchemist”

و وقتی چیزی را می‌ خواهید
تمام کائنات به شما برای رسیدن به آن کمک می‌ کنند

” پائولو کوئیلو – کتاب کیمیاگر “

*****

All the world’s a stage
and all the men and women merely players
They have their exits and their entrances
And one man in his time plays many parts

“William Shakespeare – As You Like It”

تمام دنیا یک صحنه نمایش است
و همه مردان و زنان فقط بازیگران آن هستند
آن ها زمان ورود و خروج خود را دارند
و یک مرد در زمان خود نقش های بسیاری را بازی می کند

” ویلیام شکسپیر – کتاب هر طور شما دوست دارید “

*****

Sometimes I can hear my bones straining
under the weight of all the lives I’m not living

“Jonathan Safran Foer – Extremely Loud and Incredibly Close”

گاهی اوقات می‌ شنوم که استخوان‌ هایم
زیر سنگینی تمام زندگی‌ هایی که نمی‌ کنم خسته می‌ شوند

” جاناتان سفران فوئر – کتاب بسیار بلند و فوق العاده نزدیک ”

*****

My advice is, never do tomorrow what you can do today
Procrastination is the thief of time

“Charles Dickens – David Copperfield”

توصیه من این است که هرگز کاری را که امروز می توانید انجام دهید فردا انجام ندهید
اهمال کاری دزد زمان است

 “چارلز دیکنز – کتاب دیوید کاپرفیلد “

*****

The longer I live
the more uninformed I feel
Only the young have an explanation for everything

“Isabel Allende – City of the Beasts”

هر چه سنم بیشتر می شود
احساس بی اطلاعی بیشتری می کنم
فقط جوان ها برای همه چیز توضیحی دارند

” ایزابل آلنده – کتاب شهر جانوران “

*****

جملات انگلیسی زیبا از کتاب های معروف دنیا

There is no greater agony than bearing an untold story inside you

“Maya Angelou – I Know Why the Caged Bird Sings”

هیچ رنجی بزرگتر از تحمل یک داستان ناگفته در درون شما نیست

” مایا آنجلو – کتاب می دانم چرا پرنده در قفس آواز می خواند “

*****

All we can know is that we know nothing
And that’s the height of human wisdom

“Leo Tolstoy – War and Peace”

تنها چیزی که می توانیم بدانیم این است که هیچ چیز نمی دانیم
و این اوج خرد انسانی است

” لئو تولستوی – کتاب جنگ و صلح “

*****

There is some good in this world
and it’s worth fighting for

“J.R.R. Tolkien – The Two Towers”

چیزهای خوبی در این دنیا وجود دارد
و همه ارزش جنگیدن را دارند

” جی.جی.آر تالکین – کتاب دو برج “

*****

It is better to be hated for what you are
than to be loved for what you are not

“André Gide – Autumn Leaves”

بهتر است به خاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشند
تا اینکه برای چیزی که نیستی دوستت داشته باشند

” آندره ژید – کتاب برگ های پاییزی “

*****

It’s no use going back to yesterday
because I was a different person then

“Lewis Carroll – Alice’s Adventures in Wonderland”

بازگشت به دیروز فایده ای ندارد
چون آن زمان آدم دیگری بودم

” لوئیس کارول – کتاب ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب “

*****

And, now that you don’t have to be perfect you can be good

 “John Steinbeck – East of Eden”

و حالا که مجبور نیستی کامل باشی، می‌ توانی خوب باشی

” جان اشتاین بک – کتاب شرق بهشت “

*****

It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting

“Paulo Coelho – The Alchemist”

امکان تحقق یک رویا است که زندگی را جالب می کند

” پائولو کوئیلو – کتاب کیمیاگر “

*****

Where you tend a rose, my lad
a thistle cannot grow

“Frances Hodgson Burnett – The Secret Garden”

جایی که از گل رز مراقبت می کنی، پسر جان
خار نمی تواند رشد کند

” فرانسیس هاجسون برنت – کتاب باغ مخفی “

*****

It is our choices, Harry
that show what we truly are
far more than our abilities

  ” J.K. Rowling – Harry Potter and the Chamber of Secrets”

این انتخاب های ما هستند، هری
که نشان می دهند ما واقعا چه هستیم
خیلی بیشتر از توانایی هایمان

” جی.کی. رولینگ – هری پاتر و تالار اسرار “

*****

جملات زیبا کتاب های مشهور

Sometimes the smallest things take up the most room in your heart

“A.A. Milne – Winnie the Pooh”

گاهی اوقات کوچک ترین چیزها بیشترین جا را در قلب شما اشغال می کنند

” آلن الکساندر میلن – کتاب وینی د پو “

در ادامه بخوانید : جملات ناب و سنگین از کتاب های مشهور دنیا