شعرهای انگلیسی کودکانه زیبا و کوتاه برای پیش دبستانی ها

در ادامه این مطلب مجموعه ای از شعرهای شاد و کوتاه انگلیسی با معنی فارسی برای کودکان و بچه های پیش دبستانی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

اشعار کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی
اشعار کودکانه انگلیسی با ترجمه فارسی

The stars are blinking in the skies
They see some sights that hurt their eyes
And sometimes they are very sad
O let’s be good and make them glad

ستاره ها در آسمان چشمک می زنند.
آن ها برخی از مناظر را می بینند که چشم آن ها را آزار می دهد
و گاهی اوقات آن ها بسیار غمگین هستند
بیایید خوب باشیم و آن ها را خوشحال کنیم!

*****

Once there was a little boy
With curly hair and pleasant eye
A boy who always told the truth
And never, never told a lie

And when he trotted off to school
The children all about would cry
“There goes the curly-headed boy
The boy that never tells a lie

آن جا پسر کوچکی بود،
با موهای فرفری و چشمانی دلپذیر
پسری که همیشه حقیقت را می گفت،
و هرگز ، هیچ گاه دروغ نمی گفت.

و هنگامی که او به مدرسه قدم نهاد
بچه ها برای هر چیزی گریه می کردند
پسر مو فرفری رفت
پسری که هرگز دروغ نمی گفت

*****

papa

Papa also is strong and tall
And when I hear his step in the hall

I hide in the curtain – I know what he’ll say!
‘?Where is my little Miss Mousie today’

Then I come prancing out just like a mouse
And he takes me and hugs me all over the house

بابا

بابا قوی و قد بلنده
و وقتی صدای قدم هاشو توی راهرو می شنوم

پشت پرده پنهان می شوم، می دونم که بابا چی می گه:
“خانم موشی کوچولوی من امروز کجاست؟”

بعد من مثل یه موش میرم به سمتش
و بابا من رو می گیره و بغل می کنه دور خونه می چرخونه

*****

شعرهای انگلیسی کودکانه

شعرهای انگلیسی برای کودکان و بچه ها
شعرهای انگلیسی برای کودکان و بچه ها

Little drops of water
Little grains of sand
Make the mighty ocean
And the pleasant land

Thus the little minutes
Humble though they be
Make the mighty ages
Of eternity

با قطره های کوچک آب
دانه های کوچک شن،
اقیانوسی قدرتمند
و سرزمینی دلپذیر بساز

این دقایق کوتاه،
متواضع هستند،
با آن ها سال های پر قدرت از ابدیت را بسازید!

*****

Little lamb

Little lamb, little lamb
Why don’t you bleat
I can tell you
You sound so sweet
Little lamb, little lamb
Full of fun and frolic
Come near, come here
Let me plant you a kiss

بره کوچولو

بره کوچولو، بره کوچولو
چرا بع بع نمی کنی؟
می تونم بهت بگم
صدای تو خیلی شیرینه

بره کوچولو، بره کوچولو
پر از بازی و جست و خیز
بیا نزدیک، بیا نزدیک
بگذار یه بوسه بکارم روی تو

*****

The tree must stand, it cannot run
Whatever comes of snow or sun
It has to bear; it has no fears
Knowing not regret nor tears
It stands and stretches to the sky
Without a murmur, plaint or sigh
And this has stood a thousand years
And seen ten thousand storms go by

درخت باید بایستد، نمی تواند بدود.
هرچه از برف یا خورشید می آید
باید تحمل کند. هیچ ترسی ندارد؛
نه پشیمانی و نه اشک
تا آسمان می ایستد و کشیده می شود
بدون غر زدن، بدون بی ادبی
و آه این درخت (صبور) هزار سال ایستاده است
و ده هزار طوفان را دیده!

*****

اشعار کوتاه کودکانه انگلیسی

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!Then the traveler in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are

چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!
در بلندترین نقطه جهان
مثل یک نگین الماس در آسمان
متعجبم که تو چی هستی!
وقتی که خورشید آتشین میره
وقتی هیچ روشنی و درخشندگی نداره
اونوقته که تو نور کم خودتو نشون می دی
و در طول شب چشمک ,چشمک میزنی
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی !
وقتی که مسافران شب در تاریکی
از نور کم تو سپاسگزاری می کنند
اگر چشمک زدن تو نبود
نمی دونستند از کدام راه برونند
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!

*****

There was a chubby snowman
And he had a carrot nose
Along came a bunny
And what do you suppose
The hungry little bunny
Was looking for his lunch
He grabbed that snowman’s carrot nose
NIBBLE! NIBBLE! CRUNCH!!

یه آدم برفی تپل بود
با یه دماغ هویجی
یهو یه خرگوش اومد
و میتونی حدس بزنی
خرگوشک گرسنه
داشت به ناهارش نگاه می کرد
اون دماغ هویجی آدم برفی را برداشت
گاز زد گاز زد چه ترده

در ادامه بخوانید : شعر کودکانه حسنی ما یه بره داشت