متن کامل شعر میازار موری که دانه کش است از بوستان سعدی شیرازی

شعر میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است یکی از اشعار به یاد ماندنی کلاس سوم دبستان بود که از کتاب بوستان سعدی شیرازی انتخاب شده است.

شعر میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است
شعر میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است

در ادامه این مقاله متن کامل شعر مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی به پایش در افتی چو مور اثر سعدی شیرازی را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

در ادامه بخوانید : عکس نوشته های اشعار سعدی برای پروفایل

یکی سیرت نیک مردان شنو

اگر نیک بختی و مردانه رو

که شبلی ز حانوت گندم فروش

به ده برد انبان گندم به دوش

نگه کرد و موری در آن غله دید

که سرگشته هر گوشه‌ ای می‌ دوید

ز رحمت بر او شب نیارست خفت

به مأوای خود بازش آورد و گفت

مروت نباشد که این مور ریش

پراکنده گردانم از جای خویش

درون پراکندگان جمع دار

که جمعیتت باشد از روزگار

چه خوش گفت فردوسی پاک زاد

که رحمت بر آن تربت پاک باد

میازار موری که دانه‌ کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است

سیاه اندرون باشد و سنگدل

که خواهد که موری شود تنگدل

مزن بر سر ناتوان دست زور

که روزی به پایش در افتی چو مور

درون فروماندگان شاد کن

ز روز فروماندگی یاد کن

نبخشود بر حال پروانه شمع

نگه کن که چون سوخت در پیش جمع

گرفتم ز تو ناتوان تر بسی است

تواناتر از تو هم آخر کسی است

” شاعر : سعدی شیرازی