30 متن دو خطی انگلیسی با معنی برای بیو شبکه های اجتماعی

در ادامه این مطلب مجموعه ای از متن ها و جملات دو خطی انگلیسی با ترجمه فارسی برای بیو اینستاگرام و واتساپ را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

جملات انگلیسی دوخطی زیبا و کوتاه
جملات انگلیسی دوخطی زیبا و کوتاه

Whatever you do
do with all your might

هر کاری می کنی
با تمام وجودت انجام بده

*****

Pain is inevitable
Suffering is optional

درد اجتناب ناپذیره
رنج اختیاریه

*****

متن دوخطی انگلیسی

Once you choose hope
anything’s possible

وقتی امید را انتخاب میکنی
همه چیز ممکن میشه

*****

I cried
I suffered
but I learned

گریه کردم
زجر کشیدم
اما یاد گرفتم

*****

جملات دو خطی انگلیسی

Use your smile to change the world
but don’t let the world change your smile

از لبخندت برای تغییر دنیا استفاده کن
اما اجازه نده دنیا لبخندت را تغییر بده

*****

Don’t try to be perfect
Just try to be better than you were yesterday

سعی نکن کامل باشی
فقط سعی کن از دیروزت بهتر باشی

*****

همچنین ببینید : 25 متن انگلیسی خفن برای استوری با فونت خاص

Life is short
Live passionately

زندگی کوتاه است
پرشور زندگی کن

*****

متن دو خطی انگلیسی برای بیو
متن دو خطی انگلیسی برای بیو

Look for a reason to fly
even when you have a thousand reasons to crash

دنبال يه دليل برای پرواز بگرد
حتی وقتی هزار تا دليل برای سقوط داری🦅

*****

متن انگلیسی انگیزشی دو خطی

It isn’t History that creates Heroes
It’s Heroes that create History

این تاریخ نیست که قهرمان ا رو خلق می کنه..
این قهرمان ها هستن که تاریخ رو می سازن..

*****

Follow your heart, listen to your inner voice
stop caring about what others think

قلبتان را دنبال کنید و به صدای درونتان گوش بسپارید،
به فکر دیگران اهمیت ندهید..

*****

𝐻𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑖𝑠 𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑
𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒

چقدر قشنگ میشود دنیایمان
آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍

*****

متن دو خطی انگلیسی برای بیو

Fight for yourself
No-one else will do it for you

برای خودت بجنگ..
کس دیگه‌ ای این کارو برات نمی‌ کنه …

*****

همچنین ببینید : متن انگلیسی خاص و ناب برای پروفایل همراه ترجمه

Regretting things won’t fix them back.
So smile and shine

پشیمانی از چیزها اون ها رو درست نمی کنه
پس لبخند بزن و بدرخش…

*****

متن دو خطی انگلیسی برای بیو شبکه های اجتماعی

I don’t know the key to success
but the key to failure is trying to

من کلید موفقیت را نمی دانم
اما کلید شکست اینه که بخواهیم همه را راضی کنیم

*****

Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges
Life is too short to be unhappy

وقت خود را با عصبانیت، پشیمانی، نگرانی و کینه هدر نکنید
زندگی برای ناکامی بیش از حد کوتاه است

*****

جملات دو خطی انگلیسی با معنی فارسی

𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅
𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌..

*****

Success always hugs you in private
but failure always slaps you in the public
that’s life

موفقیت همیشه در خلوت تو را در آغوش می گیره
اما شکست همیشه در جمع به تو سیلی می زنه
این زندگیه

در ادامه بخوانید : متن انگلیسی پرمحتوا برای بیو (جملات مفهومی بیو)