متن ها و جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

در این مقاله شعرها، متن ها و جملات عاشقانه انگلیسی و فارسی برای بیو و پست اینستاگرام، استاتوس واتساپ و عکس نوشته عاشقانه انگلیسی برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته انگلیسی عاشقانه برای پروفایل
عکس نوشته انگلیسی عاشقانه برای پروفایل

A flower cannot blossom without sunshine
and man cannot live without love

گل بدون آفتاب نمی تواند شکوفا شود
و انسان بدون عشق نمی تواند زندگی کند.

*****

I want to run away with you
In a place where there is no one
but only me and you

می خواهم با تو فرار کنم
و به جایی بروم که کسی نیست
جز من و تو

*****

Love is life
Thus
if you miss love
then you miss life

عشق زندگی است
بنابراین
اگر دلتنگ عشق می شوی
پس دلتنگ زندگی می شوی.

*****

When I tell you I love you
I am not saying it out of habit
I am reminding you that you are my life

وقتی بهت می گم دوستت دارم
این را از روی عادت نمی گم
بلکه به تو یادآوری می کنم که زندگی من هستی.

*****

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

God is keeping me alive
but you are keeping me in love

خدا مرا زنده نگه می دارد
اما تو مرا عاشق نگه می داری.

*****

The best and most beautiful things in this world
cannot be seen or even heard
but must be felt with the heart

بهترین و زیباترین چیزهای این دنیا
قابل دیدن و حتی شنیدن نیستند
اما باید با قلب احساس شوند.

*****

متن عاشقانه با فونت زیبا
متن عاشقانه با فونت زیبا

Come live in my heart
and pay no rent

بیا در قلب من زندگی کن
و اجاره ای پرداخت نکن.

*****

We are born of love
Love is our mother

ما از عشق به دنیا آمده ایم
عشق مادر ماست

*****

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

*****

Let us always meet each other with smile
for the smile is the beginning of love

بگذارید ما همیشه با لبخند یکدیگر را ملاقات کنیم
زیرا لبخند آغاز عشق است

*****

Love is a force more formidable than any other
It is invisible
it cannot be seen or measured
yet it is powerful enough to transform you in a moment
and offer you more joy than any material possession could

عشق نیرویی نیرومندتر از هر نیروی دیگری است
این غیر قابل مشاهده است
قابل مشاهده و اندازه گیری نیست
اما به اندازه کافی قدرتمند هست
که شما را در یک لحظه متحول می کند
و لذت بیش از هر دارایی مادی را برای شما به ارمغان آورد.

*****

The sweetest of all sounds is that
of the voice of the woman we love

شیرین ترین صدا در بین صداها
صدای زنی است که دوستش داریم.

*****

Being deeply loved by someone gives you strength
while loving someone deeply gives you courage

دوست داشتن عمیق توسط کسی به شما نیرو می دهد
در حالی که دوست داشتن زیاد کسی به شما شجاعت می بخشد.

*****

متن انگلیسی عاشقانه غمگین

There are 2 things in life that are very painful
one is when your love loves you and
doesn’t tell you AND second when your love doesn’t love you and tells you

دوتا چیز خیلی درد داره :
وقتی عشقت دوست داره و بهت نمیگه
و وقتی دوست نداره و بهت میگه

*****

عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی با خط شکسته
عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

i only have one life
and i want to
live it with you

من فقط یه بار زندگی می کنم
و میخوام این زندگی را در کنار تو باشم

*****

Kindness in words creates confidence
Kindness in thinking creates profoundness
Kindness in giving creates love

مهربانی در کلمات اعتماد به نفس ایجاد می کند
مهربانی در تفکر عمق ایجاد می کند
مهربانی در بخشش عشق ایجاد می کند.

*****

Real love never has happy endings
It has no ending at all

عشق واقعی هرگز پایان خوشی ندارد
اصلا پایانی ندارد

*****

استاتوس انگلیسی عاشقانه کوتاه

I love you with all my heart
soul
and mind

دوستت دارم با تمام قلب
و روح
و روانم

*****

I still fall in love with you every day

من هنوز هم هر روز عاشق تو می شوم!

در ادامه بخوانید : متن بیو انگلیسی