معنی و داستان کوتاه ضرب المثل هر چیز که خوار آید، یک روزی به کار آید

ضرب‌المثل در واقع یک داستان کوتاه پند آموز است که مفهومی در پس بعضی از آن‌ ها نهفته است.

ضرب المثل هر چیزی که خوار آید یک روز بکار آید
ضرب المثل هر چیزی که خوار آید یک روز بکار آید

در ادامه این مقاله با معنی و داستان کوتاه ضرب المثل هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید بیشتر آشنا خواهید شد. با پرشین استار همراه باشید؛

معنی ضرب المثل هر چیز که خوار آید روزی بکار آید

این ضرب‌المثل را زمانی به کار می‌ برند که بخواهند به صرفه‌ جویی در به کار بردن چیزی اشاره کنند و بگویند که هر چیزی حتی اندک و بی‌ اهمیت هم ممکن است که روزی به درد بخورد و به کار آید.

داستان کوتاه ضرب المثل هر چیز که خوار آید روی بکار آید

روزی پیرمردی به همراه پسرش از دهی به ده دیگر در حرکت بود، مختصر آب و نانی برداشتند و راه افتادند.

چندی نگذشته بود که در میانه راه نعلی را بر زمین دیدند پیرمرد به پسر گفت که آن را بردارد که به کار خواهد آمد اما پسر گفت که پدر جان تکه آهن شکسته و فرسوده‌ به چه کار می‌آید به زحمت برداشتن نمی‌ ارزد.

پدر دید که پسرش هنوز زندگی را خوب نفهمیده و نمی‌ شناسد، خود خم شد و نعل را از زمین برداشت.

ساعاتی گذشت.

هوا گرم بود و جیره آب آن‌ ها هم تمام شده بود کم‌کم پسرک که تشنه بود توان راه رفتن را از دست داد و در آن حال گفت : پدر اینجا ها آب پیدا نمی‌ شود؟ پیرمرد گفت چرا جلوتر چاه آبی هست صبوری کن.

اما زمانی که دانست پسر بسیار تشنه است گیلاسی را روی زمین انداخت پسر هم خم شد و آن را برداشت و خورد و این اتفاق بارها افتاد تا به چاه آب رسیدند.

پدر آن زمان به حرف آمد و گفت : تو الان برای رفع این تشنگی بار ها خم شدی و دانه‌ های گیلاس را از زمین برداشتی اما زمانی که به تو گفتم آن نعل را بردار به کار می‌آید به آن بی‌ اعتنا بودی چون آن را بی‌ ارزش می دانستی.

اما من آن را برداشتم، به نعل‌ بندی فروختم و با فروش آن این گیلاس‌ ها را خریدم پس همیشه به یاد داشته باش، هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید.