عکس بوگاتی محمدرضا شاه پهلوی

بوگاتی محمدرضا شاه پهلوی

پرشین استار : خودروی بوگاتی محمدرضا شاه سال 1318 از طرف دولت فرانسه به او هدیه داده شد. از 4 دستگاه موجود، این تنها نمونه سالم و حاضر بوده که هم اکنون در اختیار یک کلکسیونر آمریکایی است.

بوگاتی محمدرضا پهلوی
بوگاتی محمدرضا پهلوی