تعبیر خواب باران و رعد و برق و بارش باران شدید، نم نم و طوفانی

خواب باران از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب باران و بارش باران، خیس شدن زیر باران و باران تند و نم نم چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب باران
تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران از دید ابن سیرین

تعبیر خواب بارش باران، اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.

تعبیر خواب باران شدید، اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد تعبیر خواب باران و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.

تعبیر خواب باران طوفانی، اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.

اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود.

اگر در خواب باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست.

تعبیر خواب صاعقه در باران، اگر ببینی رعد همراه باران است، یـعـنـی بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود.

اگر در خواب ببینی از هر قطره باران صدا و آواز می‌آید، تعبیرش این است که عزت و جایگاه تو بیشتر می‌شود.

اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود.

اگر ببینی آب از هوا مثل باران فرو می‌ریزد، یـعـنـی آن مکان گرفتار عذاب الهی و شیوع بیماری می‌شود. اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت خودش قرار می‌دهد.

اگر ببینی باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی «پادشاه» به مردم آنجا ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری). ‌

تعبیر خواب باران از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب باران بر دوازده وجه است.

اول: رحمت. دوم: بركت. سوم: تعبیر خواب باران فرياد خواستن. چهارم: رنج و بيماري. پنجم: بلا. ششم: كارزار. هفتم: خون ريختن. هشتم: فتنه. نهم: تعبیر خواب بارانقحط. دهم: امان يافتن. يازدهم: كفر. دوازدهم: دروغ

تعبیر خواب باران از دید دانیال نبی

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد.

تعبیر خواب باران در پاییز و زمستان، خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و تعبیر خواب باران هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد . اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

تعبیر خواب باران از دید منوچهری تهرانی

باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي .

عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است. بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم.

تعبیر خواب باران ملايم و دلپذير مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است.

تعبیر خواب باران از دید آنلی بیتون

شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.

تعبیر خواب باران از سقف خانه، اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد.

اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

تعبیر خواب باران از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب باران استفاده، سود می باشد.

دیدن باران و آفتاب با هم در خواب یعنی یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.