تعبیر خواب آرد

خواب آرد از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب آرد چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب آرد
تعبیر خواب آرد

تعبیر خواب آرد از دید ابن سیرین

تعبیر خواب آرد جو: تعبیر آرد جو، درستی دین و ایمان می‌باشد.

تعبیر خواب آرد گندم: آرد گندم، مال و اموالی است که از تجارت به دست می‌آید و بسیار سود و منفعت دارد.

تعبیر خواب آرد ارزن: به دست آوردن مال اندک می‌باشد.

تعبیر خواب آرد از دید دانیال نبی (ع)

دیدن آرد یا کیسه آرد در خواب هم برای مردان و هم برای زنان بسیار نیکو است چرا که در زندگی کنونی و دنیوی آرد برکت و نعمت خدایی قلمداد شده است.

اگر ببینی آرد، مثل برف از آسمان می‌بارد، یـعـنـی از جایی که امید نداری مال و نعمت حلال بدست می‌آوری.

تعبیر خواب آرد از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آرد فروش: آرد فروش، مردی است که دین و ایمان خودش را به دنیا و مادیات می‌فروشد.

تعبیر خواب آرد از دید آنلی بیتون

دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.

اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

تعبیر خواب خرید و فروش آرد: اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب گونی و کیسه آرد: خالد اصفهانی می گوید: اگر مرد متاهلی ببیند در حال حمل و نقل گونی آرد است تعبیر این است که به مال و دارایی اش افزوده می شود و یا اینکه ثروت او ظرف چند ماه آینده بطور چشمگیر زیاد می شود،و اگر مجرد باشد زندگی جدیدی را شروع خواهد کرد برنامه های مختلی را می چیند و زندگی او سروسامان خواهد گرفت.

تعبیر خواب خوردن آرد: اگر کسی ببیند دانه های سفید و ریز آرد را می جود و یا میخورد این خبر از مال و یا پولی حرام هر چند اندک میدهد که به تازگی در زندگی صاحب رویا وارد شده است.