تعبیر خواب ادرار

خواب ادرار از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب ادرار چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب ادرار
تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار از دید امام جعفر صادق (ع)

ادرار کردن در خواب در زمان خودش به مرد قدرت می رساند و اما کسی که درویش باشد:

بنده را آزادی بخشد، بیمار را شفا دهد، محبوس را فرج دهد، مسافر را باز آمدن، عامل را معزولی، خلیفه را مرگ دهد، قاضی را عزل گردد، بازرگان را زیان در تجارت رساند.

تعبیر خواب ادرار از دید مطیعی تهرانی

دیدن ادرار در خواب به دو صورت است یا بیننده خواب خودش ادرار می کند یا خواب می بیند دیگری ادرار می کند، که تعبیر ادرار در خواب بد نیست.

اگر در خواب ببینید که خودتان ادرار می کنید از غم و ناراحتی هایی که دارید خلاص می شوید، البته این با مقدار ادراری که می کنید بستگی دارد و هرچه بیشتر ادرار کنید فارغ شدن شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که کسی دیگر ادرار می کند نیز خوب است.

اگر در خواب دیدید که دیگری ادرار می کند خوبی و صفا است هم برای شما و هم برای کسی که در خواب دیده اید. چنان چه ادرار دیگری لباس شما را آلوده و کثیف کرد از او مختصر آزردگی ای پیدا می کنید که رفع می شود.

خواب دیدن ادرار و این که ادرارتان به لباس و پا و کفشتان می ریزد نشانه این است که به نعمت و رفاه همراه با شادی و خرمی می رسید و بسیار خوب و نیکو است.

تعبیر خواب ادرار از دید معبران غربی

تعبیر ادرار کردن در خواب این است که برخی احساسات خود را رها کنید و تعبیر دیگرش خرج کردن مقدار زیادی پول است، و بعضی از مسائل در زندگی شما خارج از کنترل است.

تعبیر دیدن ادرار بچه در خواب نشانه تجدید حیات و شروعی جدید است. اگر در خواب ببیند پسر بچه ای در هوا ادرار می کند علامت خوشحالی و راحتی شما در آینده می باشد.

اگر در خواب ببینید بچه ای لخت در حال ادرار کردن است نشانه این است که خبری از جانب یکی از اعضای خانواده، شما را شگفت زده خواهد کرد.

تعبیر ادرار کردن بچه روی انسان در رویا به فعالیت های اجتماعی شما بستگی دارد و ممکن است شما دوستان قدیم خود را فراموش کرده اید.

خواب دیدن ادرار در خیابان علامت این است که باید حریم شخصی خود را در زندگی حفظ کنید.

دیدن ادرار سگ در خواب به این معناست که در آینده ای نزدیک دوست صمیمی یا یکی از اعضای خانواده تان با شما وقت می گذراند.

تعبیر خواب ادرار از دید کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب ببینید که جایتان را خیس کرده اید به این معناست که شما روی زندگی خود کنترل ندارید و نگرانی های زیادی دارید. ممکن است نگران این باشد که به خاطر رفتار یا باورهایتان مورد قبول دیگران نباشد.

خواب دیدن ادرار بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.

اگر در خواب ببینید که ادرار می کنید نشانه تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.

ادرار کردن در خواب بسته به محتوای آن به این معناست که شما روی زندگیتان کنترل لازم را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبی هستید و احساستان را به شیوه ای مثبت و سازنده ابراز نمی کنید.

اگر ببینید در خواب تصادفی خود را خیس کرده اید (در شلوارتان ادرار کردید)، نشانه این است که شما در آستانه ی طغیان احساسی هستید، و مستاصلی که همه ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید را آزاد کنید.

تعبیر خواب ادرار کردن در جلوی جمع نشانه نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله ی شخصی می باشد. و تعبیر دیگر این که شما در تلاش ایجاد محدوده و قلمروتان هستید.

اگر در خواب ببینید که کسی روی شما ادرار می کند علامت این است که شما بار عاطفی این فرد را روی خود حس میکنید و آن ها احساساتشان را روی شما آزاد می کنند. تعبیر دیگرش این است که شما حس ارزشمند بودن ندارید.

تعبیر خواب ادرار از دید حضرت دانیال (ع)

اگر در خواب بجای ادرار ببیند خون و چرک بیرون می آید به این معناست که شما صاحب فرزندی ناقص و معلول خواهید شد.

اگر در خواب در جایی دیگر ادرار کنی که تا به حال آن جا را ندیده ای نشانه این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

تعبیر خواب ادرار از دید ابن سیرین

تعبیر خواب ادرار کردن به غیر از مستراح، اگر بیینده خواب غمگین و بدهکار باشد بیانگر رهایی از غم و پرداخت بدهی اش می باشد. اما اگر ثروتمند باشد دچار ضرر و زیان مالی می شود و اگر در توالت ادرار و مدفوع کند نشانه خرج کردن اموال است.

تعبیر خواب ادرار از دید ابراهیم کرمانی

خواب دیدن ادرار در چاه بیانگر کسب مال و اموال حلال می باشد.

اگر در خواب ببینی که مردم از ادرار تو مسح می کنند نشانه این است که صاحب فرزندی عالم می شوی و مردم از او پیروی خواهند کرد.

اگر در خواب بینید که به طور کامل ادرار نکره اید و مقداری از آن را نگه داشته اید علامت این است که مقداری از اموال و غم و اندوه تان از بین خواهد رفت.

تعبیر خواب ادرار در کتاب سرزمین رویاها

دیدن ادرار در خواب بیانگر مورد تحقیر قرار گرفتن می باشد. اگر ببینید بچه ادرار می کند نشانه سلامتی است.

اگر ببینید در تخت ادرار می کنید یعنی منفعت های عالی در کار خود به دست می آورید. اگر به دیوار ادرار کنید یک معامله یا قرار داد کاری شکل می گیرد.

اگر در یک ظرف مخصوص ادرار کنید نشانه آینده ای روشن و خوش برای شما است.

اگر در خواب ببیند که کسی دیگر به دیوار ادرار می کند علامت این است که از کارهایی که در پیش است رضایت کامل دارید.

سایر تعابیر

از دید آنلی بیتون، ادرار کردن خودتان در خواب به معنای این است که در راه رسیدن به محبوب سختی و دشواری هایی خواهید داشت. ادرار کردن دیگران در خواب، نشانه آن است که در اثر بیماری دوستانتان از شما دور می شوند.

تعبیر خواب نوشیدن ادرار در خواب از دید لیلا برایت نشانه نجات شما از مریضی خواهد بود.

از دید جابر مغربی اگر ببینید در مسجد ادرار می کنید نشانه این است که مال خود را در جایی خرج می کنید، اگر ببینید ادرار لباستان را آلوده کند به این معناست که مال و امول خود را برای فرزند خرج کنید.

از دید برخی معبرین ادرار، مال حرام است و اگر ببینید ادرار می خورید نشانه مال حرام خوردن است.

تعبیر خواب ادرار کردن زن نشانه این است که روی حس زنانه خود کار کند و به آن اهمین دهد، هم چنین بیانگر حس اضطراب شما نیز می باشد.
اگر زنی در خواب خود، ادرار کردن زن دیگری را ببیند به احساسات زنانه او باز می گردد.

از دیدگاه فروید اگر مردی در خواب ادرار کردن زنی را ببیند علامت این است که از لحاظ جنسی نا امید شده است.

اگر در خواب ببینید مرده ادرار می کند بد و هشدار برای شما است، و بی این معناست که شما فاقد جنبه های لازم برای دوست داشتن هستید. هم چنین می تواند نشانه احتیاج شما به مراقبت بیشتر پیش از قرار گرفتن در شرایط خاص باشد.
ادرار کردن مرده در خواب بیانگر تزلزل در زندگی می باشد و نیز می تواند خبری بد نظیر بیماری یا مرگ باشد.

ادرار سگ در خواب بیانگر بیماری می باشد که سلامت شما را به خطر می اندازد. اگر شما واقعا از بیماری رنج می برید، این خواب نشانه این است که بیماریتان تشدید خواهد شد.