تعبیر خواب تمساح

خواب تمساح از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب تمساح چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب تمساح
تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح از دید آنلی بیتون

تعبیر تمساح در خواب نشانه این است که صمیمی ترین دوستانتان شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله می کنند.

اگر در خواب ببینید که بر پشت تمساح پا می گذارید بیانگر این است که به دردسر می افتید و برای رهایی پیدا کردن از آن باید تلاش زیادی کنید.

تعبیر خواب تمساح از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تمساح به این دلیل که در آب زندگی می کند علامت فردی است که نه دوست به آن اعتماد می کند نه دشمن.
سوسمار و بزمچه که بیابانی هستند با تمساح که در آب های کم عمق است تعبیرش متفاوت است.

تعبیر خواب تمساح از دید لیلا برایت

اگر در خواب ببینید تمساح شما را گاز می گیرد نشانه این است که خطری شما را تهدید می کند.

اگز در خواب ببینی تمساحی را کشته اید به این معناست که دشمنان خود را شکست می دهید.

تعبیر خواب تمساح از دید ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که تمساح شما را گرفته و به زیر آب می برد به این معناست که شما توسط ماهی و یا موجودات دریایی جان خود را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید با تمساح درگیر می شوید و او را شکست می دهید علامت این است که بر دشمن خود پیروز خواهید شد، ولی اگر از تمساح شکست خوردید تعبیر خواب این است که دشمن شما را شکست می دهد.

تعبیر خواب پوست، گوشت و استخوان تمساح علامت ضرر و زیان دیدن است. خوردن گوشت تمساح در خواب نشانه این است که دچار بلا و گرفتاری می شوی.

تعابیر دیگر

تعبیر خواب تمساح از دید معبران غربی دزدی با خصوصیات حیله گری و مکار بودن است. در مواجه با چنین فردی هم دشمنان هم دوستانتان احساس خطر می کنند.

تعبیر خواب تمساح از دید کتاب سرزمین رویاها نشانه این است که اطراف شما پر از دشمن است و باید مراقب خودتان باشید.

اگر در خواب تعدادی تمساح ببینید علامت آن است که قبل از هر اقدامی برای هر کاری بیشتر دقت کنید تا شکست نخورید.

تعبیر خواب خود تمساح دو چیز می باشد و هر دو هم خول هستند:
اول به دست آوردن پول است.
دوم یک تغییر مثبت و خوب در زندگی شما اتفاق می افتد.

تعبیر خواب پوست، گوشت و استخوان تمساح بیانگر مال و اموال دشمن است و دیدن یا گرفتن آن ها در خواب نشانه به دست آوردن ثروتی از طرف دشمن می باشد.