تعبیر خواب مروارید

خواب مروارید از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب مروارید چیست، در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب مروارید

تعبیر خواب مروارید از دید امام صادق (ع)

دیدن مروارید در خواب بر 6 وجه می باشد:

قرآن، حکمت، مال، زنی زیبا، خدمتکار زن زیبا، فرزند صالح و خوب

تعبیر خواب مروارید از دید حضرت دانیال (ع)

اگر در خواب ببینید مروارید از شکم ماهی در می آورید نشانه فرزند می باشد.

تعبیر خواب کلاهی از مروارید بر روی سر، بیانگر این است که شما فردی بزرگ و باوقار هستید.

تعبیر خواب مروارید از دید این سیرین

اگر در خواب مروارید ببینید نشانه یک زن زیبا و یا خدمتکار زنی زیبا می باشد.
اگر ببینید که مروارید های زیادی دارید نشانه مال و ثروت فراوان است.

دیدن مراورید های پراکنده در خواب علامت حرف علم و حکمت زدن و یا تعداد پسران و دختران شما می باشد.
تعبیر خواب مروارید خارج شدن از دهان بیانگر این است که شما سخن علم و حکمت می زنید.

اگر در خواب ببینید که گردنبند مروارید دارید نشانه این است که خداوند به شما علم می دهد و هر چه گردنبند با ارزش تر باشد علم و دانش بیشتری به شما میرسد.

تعبیر خواب مروارید از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر مروارید در خواب نشانه زن خوب و فرزند برومند است، و هم چنین به هوش بالا و علم و دانشی که خودت کسب کرده اشاره می کند.
اگر در خواب ببینید که مروارید به دست آورده اید علامت این است که با زنی زیبا و با شخصیت ازدواج می کنید یا پسری باهوش خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید که گوشواره مروارید بر گوش انداخته اید نشانه این است که صاحب دختر می شود و اگر گردنبند مروارید بر سینه و گردن خود ببینید صاحب پسر می شوید.

فروش مروارید در خواب نشانه خوبی نیست و زیان زیادی به شما می رسد و اگر در ازای فروختن مروارید پول بگیرید تفسیر آن بدتر هم می شود.

تعبیر خواب مروارید دوختن بر لباس خود، بیانگر این است که با همسر خود رابطه خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب مروارید از دید ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که مروارید می خورید، نشانه این است که علم و دانش را می پوشانید و یا قرآن را فراموش می کنید.

اگر ببینید مروارید را به جای هیزم می سوزانید به این معناست که علم و دانش را به کسی که سزاوار نیست آموزش می دهید.
دیدن مروارید نشانه علم و فرزند خوب و صالح است، اگر مروارید را در دهان بگذاری و بخوری بیانگر این است که خدا قرآن را روزی تو قرار می دهد.

تعبیر دستبند مروارید در خواب نشانه این است که صاحب دختری زیبا خواهی شد.

تعبیر خواب مروارید از دید جابر مغربی

اگر در خواب ببینید مروارید را در جای کثیف و ناپاکی انداخته ای علامت این است که علم و دانش خود را پیش شخص نادانی خواهی گفت.
بیرون آمدن مروارید از دهان نشانه این است که سخن تو مورد پسند بزرگان قرار می گیرد.

سایر تعابیر

اگر در خواب ببینی که در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده ای بیانگر کسب علم و دانش و یا مقداری مال و اموال به تو می رسد. ولی اگر چیزی به دست نیاوردی نشانه این است که مشغول یادگیری علم و دانش هستی اما بی فایده می باشد و نتیجه ای نمی بینی.