تعبیر خواب چارقد و روسری

خواب روسری از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب روسری چیست، در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب روسری
تعبیر خواب روسری

تعبیر خواب روسری از دید منوچهر مطیعی تهرانی

روسری و یا چارقد نشانه شرم و حیا و خویشتن داری بیننده خواب است.
خواب روسری برای مردان خفت و خاری است و سبکی و بی مقداری نزد مردم می باشد، چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده نشانه این است که موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیتش اهانت می شود، و از آن بدتر وقتی که بیینده در خواب ببیند روسری یا شال به سر کرده است.

اگر خانمی در خواب ببیند روسری پاره یا کثیفی دارد در محیط خانواده افسرده و غمگین می شود و اندوهی به او میرسد.

اگر در خواب ببینید روسری بزرگ و بدقواره می باشد نشانه این است که در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی میشود و بین زن و شوهر احتلاف سلیقه به وجود می آید.

اگر در خواب کسی روسری شما را به زور کشید و گرفت بیانگر مورد اهانت قرار گرفتن است.

اگر کسی روسری شما را پاره کرد نشانه این است که برای شما آبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه شدیدی به شما می زند.

تعبیر خواب روسری از دید معبرین غربی

خواب دیدن روسری یا شال به معنای زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.

تعبیر خواب روسری نشانه زنی است که راه درست را به شما نشان می دهد، زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباه هستید.

روسری قرمز در خواب نشانه خوشحالی، و اگر سبز باشد نشانه صلح، و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد بیانگر پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن ترس و هراس دارید.

اگر در خواب ببینید شال به سر دارید علامت دوستی با مردم می باشد.

اگر در خواب ببینید روسری می خرید بیانگر مالی است که به لطف یکی از نزدیکان خود کسب می کنید.
اگر در خواب فردی را در حال خریدن روسری مشاهده کردید به این معناست که از محل خوبی کسب درآمد می کنید و به لطف این مال مشکلات زندگی تان حل خواهد شد.

تعبیر خواب روسری از دید آنلی بیتون

تعبیر دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب نشانه این است که به ناچار ثروت خود را به دیگران می دهید.

اگر دختری در خواب ببیند که شال یا روسری بر سر می کند، بیانگر این است که می کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی اش دور کند.

خواب دیدن روسری گرانبها، علامت این است که در آینده مشهور و موفق خواهید شد.

تعبیر خواب روسری در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب روسری بر 9 وجه است:

خواب روسری یا چادر یعنی یک راز از شما پنهان می باشد.
خواب دیدن روسری داشتن نشانه اینکه شما چیزی را پنهان می کنید.
روسری تا کردن یا باز کردن روسری تاکرده شده، نشانه آن است که موقعیت های سودمندی برایتان پیش می آید.
روسری به سر دارید، نشانه مرموزی شما در کارهایتان است.

گم کردن روسری، بیانگر از دست دادن معشوقتان است.
روسری عروس نشانه خوشبختی بزرگ در آینده است.
اگر در خواب ببینید یک زن روسری بر سر دارد به این معناست که از قبول نصیحت های نادرست بپرهیزید.
روسری را روی سرتان مرتب می کنید، علامت خیانت به شما می باشد.
روسری روی مرده نشانه این است که در یک مراسم ازدواج شرکت می کنید.