سخنان و جملات بزرگان در مورد عزت نفس و عشق به خود

در این مطلب جملات و سخنان بزرگان در مورد عزت نفس و عشق به خود را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

متن درباره عزت نفس و عشق به خود
متن درباره عزت نفس و عشق به خود

ﺗﻮ ﺧﻮدت،
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدت رو داری..
ﺑﻮدا

*****

A man cannot be comfortable without his own approval
Mark Twain

ﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ

*****

اول ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
ﺑﻌﺪش ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮه
ﺗﻮ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدت رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺎری ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ
ﻟﻮﺳﯿﻞ ﺑﺎل

*****

ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻪ..
ﻣﺎﮐﺴﻮل ﻣﺎﻟﺘﺰ

*****

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ

*****

To fall in love with yourself is the first secret to happiness
Robert Morley

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺸﯿﻢ اوﻟﯿﻦ رﻣﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﺳﺖ..
راﺑﺮت ﻣﻮرﻟﯽ

*****

اﻧﺮژی ﺧﻮدت رو ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻫﺪر ﻧﺪه…
ﮐﺎر ﺧﻮدت رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪه،
و ﺑﺮات ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﮐﻪ اوﻧﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رو دوﺳﺖ دارن.
ﺗﯿﻨﺎ ﻓﯽ

*****

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ واﻗﻌﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﺰارﯾﻢ و
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ…
دﻧﯿﺲ واﯾﺘﻠﯽ

*****

سخنان بزرگان در مورد عزت نفس
سخنان بزرگان در مورد عزت نفس

Loving yourself isn’t vanity
It’s sanity
Katrina Mayer

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮدت ﻏﺮور ﻧﯿﺴﺖ،
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ..
ﮐﺎﺗﺮﯾﻨﺎ ﻣﺎﯾﺮ

*****

اﮔﻪ ﺧﻮدﺗﻮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دوﺳﺘﺖ ﻧﺪاره
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ دیگران را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ از ﺧﻮدت ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻪ..
وﯾﻦ داﯾﺮ

*****

این نشانه ی قدرت تفکر و عزت نفس شماست که
وقتی کسی سعی می کند بیهوده شما را عصبانی کند،
شما در برابرش سکوت می کنید….
آلبرتو موراویا

*****

The worst loneliness is to not be comfortable with yourself
Mark Twain

ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدت راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯽ..
ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ

*****

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ رو ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﻮن ﺑﺪه
ﻫﻨﺮی ﻓﻮرد

*****

ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﻪ،
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻗﻠﺒﺘﻮ ﺧﻮب ﮐﻨﻪ.
ادﻣﻮﻧﺪ اﻣﺒﯿﺎﮐﺎ

*****

عکس نوشته در مورد عزت نفس
عکس نوشته در مورد عزت نفس

اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند،
اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند
اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد،
اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند
اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد،
اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست
اما، اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری!…
گوته

*****

به هیچ‌ کس به اندازه خود درونی‌ ات وفادار نباش..
آندره ژید

*****

عاشق خود شدن،
اولین راز سعادت و شادی است…
ویلیام جیمز

*****

برتر بودن از سایرین هیچ ارزشی ندارد
اما اگر بتوانید از نسخه قبلی خود برتر باشید،
ارزشمند و قابل‌ احترام خواهید بود
ضرب‌ المثل هندی

در ادامه بخوانید : جملات انگیزشی اعتماد به نفس