متن های انگیزشی انگلیسی کوتاه با ترجمه فارسی + عکس نوشته

در ادامه این مقاله جملات و متن های انگیزشی انگلیسی در مورد موفقیت با معنی فارسی و عکس نوشته انگیزشی انگلیسی برای پروفایل تلگرام، بیو اینستاگرام و وضعیت واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته انگلیسی انگیزشی
عکس نوشته انگلیسی انگیزشی

متن انگیزشی کوتاه انگلیسی

Success doesn’t just find you
You have to go out and get it

موفقیت شما را پیدا نمی کند
شما باید بیرون بروید و آن را به دست آورید.

*****

Don’t stop when you’re tired
Stop when you’re done

هنگام خسته شدن متوقف نشوید
وقتی کار خود را تمام کردید متوقف شوید.

*****

Wake up with determination
Go to bed with satisfaction

با عزم راسخ از خواب بیدار شوید
با رضایت به رختخواب بروید.

*****

Do something today that your future self will thank you for

امروز کاری انجام دهید که خود آینده شما سپاسگزارتان باشد.

*****

Little things make big days

چیز های کوچک روز های بزرگی را رقم می زنند.

*****

It’s going to be hard
but hard does not mean impossible

این سخت خواهد بود
اما سخت به معنای غیرممکن نیست.

*****

Don’t wait for opportunity
Create it

منتظر فرصت نباشید
آن را ایجاد کنید.

*****

The key to success is to focus on goals
not obstacles

کلید موفقیت تمرکز روی اهداف است
نه موانع!

*****

Sometimes you win
sometimes you learn

گاهی برنده می شوی
و گاهی می آموزی.

*****

عکس نوشته انگلیسی برای پروفایل
عکس نوشته انگلیسی برای پروفایل

Dream it
Believe it
Build it

رویای آن را داشته باش
باورش کن
بسازش.

*****

Always make a total effort
even when the odds are against you

همیشه تلاش کنید
حتی زمانی که شانس هم مخالف شماست.

*****

Don’t wait for your feelings to change to take the action
Take the action and your feelings will change

منتظر تغییر احساسات خود برای انجام عمل نباشید
اقدام کنید
و احساسات تان تغییر خواهد کرد.

*****

The distance between insanity and genius is measured only by success

فاصله بین جنون و نبوغ فقط با موفقیت اندازه گیری می شود.

*****

The road to success and the road to failure are almost exactly the same

جاده موفقیت و شکست دقیقا یکسان هستند!

*****

The harder the battle
the sweeter the victory

هرچه نبرد سخت تر باشد
پیروزی شیرین تر است.

*****

Make sure your worst enemy doesn’t live between your own two ears

مطمئن باشید که بدترین دشمن شما بین دو گوش تان زندگی نمی کند.

*****

The only person you should try to be better than
is the person you were yesterday

تنها کسی که باید سعی کنید از او بهتر باشید
فردی است که دیروز بودید.

*****

All the power is within you
You can do anything

تمام قدرت در درون توست
تو می توانی هر کاری انجام دهی.

*****

Nothing is impossible
the word itself says I’m possible

هیچ چیز غیرممکن نیست
خود کلمه می گوید من ممکن هستم!

*****

I would rather die of passion than of boredom

من ترجیح می دهم از اشتیاق بمیرم تا از کسالت.

در ادامه ببینید : عکس نوشته انگیزشی انگلیسی