متن سلام صبح بخیر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

در این مقاله متن ها و اس ام اس های سلام صبح بخیر به انگلیسی با معنی فارسی و عکس نوشته صبح بخیر انگلیسی برای پروفایل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ را ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته صبح بخیر عاشقانه انگلیسی
عکس نوشته صبح بخیر عاشقانه انگلیسی

صبح بخیر زمستانی انگلیسی

Just the way the snow gently kisses the ground
I am sending you this good morning wish
and a gentle virtual kiss as a reminder of all the beautiful things in life
Good morning

درست همانطور که برف به آرامی زمین را می بوسد
من آرزوی صبحی خوب
و یک بوسه آرام و مجازی را برای تو که زیباترین چیز در زندگی هستی ارسال می کنم
صبح بخیر

*****

May the snow outside bring a glow to your face and soul
Wishing you a blessed morning and day ahead

امیدوارم برف بیرون درخشش به صورت و روح شما ببخشد
یک صبح و روز پر برکت برای شما آرزو می کنم!

*****

It is only in the depths of winter
that you can see the summer within yourself
Good morning and have a great day

فقط در اعماق زمستان است
که می توانید تابستان را در درون خود ببینید
صبح بخیر و روز خوبی داشته باشید!

*****

May you always be like snow
soft
gentle
and beautiful
Good morning
and have a snowy day ahead

امیدوارم که همیشه مثل برف
نرم
ملایم
و زیبا باشید
صبح بخیر و روزی برفی خوبی در پیش رو داشته باشید

*****

متن صبح بخیر انگیزشی انگلیسی

Good morning
make positive thoughts
and enjoy every moment of this day

صبح بخیر
افکار مثبت داشته باش
و از هر لحظه از روز لذت ببر!

*****

Listen to silence
It has so much to say
Good morning

به سکوت گوش دهید
حرف های زیادی برای گفتن دارد
صبح بخیر!

*****

Good morning
Have an awesome day

صبح بخیر
یک روز عالی داشته باشی!!

*****

Good Morning
Keep your smile on

صبح بخیر
لبخند بزن!

*****

عکس پروفایل صبح بخیر انگلیسی
عکس پروفایل صبح بخیر انگلیسی

The world is full of nice people
If you can’t find one, be one
Good morning

جهان پر از مردم خوب است
اگر نمی توانید یکی پیدا کنید، یکی از آن ها باشید
صبحتون بخیر!

*****

Every new day is a new opportunity for success
Good Morning

هر روز جدید فرصتی جدید برای موفقیت است
صبح بخیر!

*****

This morning will never ever come back in your life again
Get up and make the most of it
Good Morning

این صبح هرگز هرگز به زندگی شما بر نمی گردد
بلند شوید و از آن استفاده کنید.
صبح بخیر!

*****

Never stop believing in hope because miracles happen every day
Good Morning

هرگز از امیدتان را از دست ندهید چون معجزه هر روز اتفاق می افتد.
صبح بخیر.

*****

Yesterday is gone
tomorrow is a mystery
today is a blessing

دیروز گذشته
فردا رمز و راز
و امروز یک نعمته.

*****

Hello, Good Morning
I hope you have a ridiculously amazing day

سلام صبح بخیر!
امیدوارم روزی شگفت انگیز داشته باشی!

*****

The day will be what you make it
so rise
like the sun
and burn

روز همان چیزی است که شما می سازید
پس مانند خورشید بلند شو
و بسوزان!

*****

متن صبح بخیر انگلیسی
متن صبح بخیر انگلیسی

Next time when you think of beautiful things
don’t forget to count yourself in
Good Morning

دفعه بعد که به چیز های زیبایی فکر می کنی
فراموش نکن که خودت را هم حساب کنی
صبح بخیر!

*****

Moments are more important than things
Good Morning

لحظه ها مهم تر از چیز ها هستند.
صبح بخیر!

*****

Wonderful things await you today
GO AND GRAB THEM
Good morning

امروز چیز های شگفت انگیزی در انتظار توست
برو و آن ها را بگیر
صبحت بخیر!

*****

متن صبح بخیر عاشقانه به انگلیسی

Each morning is wonderful because it means I will get to spend the day with you
صبح ها همه قشنگن چون معنیشون اینه که قراره روز رو در کنار تو باشم.

*****

Do you know what I treasure the most? Your smile in the morning
می دونی با ارزش ترین چیز برام چیه؟
لبخند صبحگاهی تو

در ادامه بخوانید : پیامک صبح بخیر عاشقانه