تعبیر خواب انار

خواب انار از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب انار چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب انار
تعبیر خواب انار

تعبیر خواب انار از دید ابن سیرین

تعبیر خواب انار شیرین: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.

تعبیر خواب انار ترش: غم و اندوه است.

اناری که نمی‌دانی ترش است یا شیرین، تعبیرش مثل انار شیرین است.

تعبیر خواب خوردن آب انار: تعبیر خوردن شربت‌هایی که شیرین هستند و بوی خوبی دارند (مثل شربت سیب و انار و…) شش حالت دارد: 1- پاکی دین و ایمان 2- سود و منفعت 3- علم مفید 4- عمر طولانی 5- زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش 6- ذکر و یاد خداوند.

تعبیر خواب انار از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب انار خوردن: تعبیرهای خوردن انار شیرین عبارتند از: 1- جمع کردن مال و اموال 2- زن خوب و پارسا 3- شهر آباد

تعبیر خواب انار از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

تعبیر خواب درخت انار: شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد.

تعبیر خواب انار چیدن: اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب انار از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن دانه های انار: تو گرفتاری های زیادی را در زمینه مسکن داری که این خواب نشان دهنده ی این است که بزودی مشکلاتت رفع می شود و صاحب ملک و یا زمینی می شوی.

تعبیر خواب انار از دید معبرین غربی

یونگ می گوید: دیدن انار در خوابتان بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. این رویا می تواند نمادی از به طمع انداختن و دعوت به رابطه جنسی هم بیان می شود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن انار در خواب، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می‌کنید و پیوسته به دانش خود می‌افزایید. خوردن انار در خواب، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیبایی‌های فردی خواهید شد.

تعبیر انار در کتاب سرزمین رویا به صورت زیر است:

یک انار را به دو قسمت می‌کنید: طلبکاران شما دنبال دردسر می‌گردند.
انار می‌خورید: خوشبختی و سلامت
یک ظرف پر از انار دارید: بدون فکر کاری انجام ندهید.

سایر تعابیر

تعبیر خواب انار خوردن مرده: اگر مرده ای را دیدی که از تو انار دریافت می کند و میل می کند دلیل بر اینکه زنی پاکدامن نصیب تو یا یکی از دوستان نزدیکت می شود که بواسطه این وصلت خوشحالی زیادی می کنی.

تعبیر خواب خوردن انار سفید: اگر کسی بیند انار سفید به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار سفید یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار سفید با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.