تعبیر خواب انگور

خواب انگور از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب انگور چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب انگور
تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور از دید ابن سیرین

تعبیر خواب انگور قرمز: تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد.

تعبیر خواب خوردن انگور قرمز: اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد.

تعبیر خواب انگور سفید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می‌خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.

تعبیر خواب انگور سیاه: تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می‌باشد.

تعبیر خواب آب انگور تیره: اگر انگور آبش تیره بود، تعبیرش مال حرام است.

تعبیر خواب انگور از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

مال با خیر و برکت
فراخی و زیادی نعمت
در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

تعبیر خواب انگور یاقوتی برای زن باردار: به دنیا آمدن نوزاد دختر زیبا با اینده ی درخشان

تعبیر خواب انگور سفید: تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: 1- فرزند نیک 2- علم فرائض دینی 3- مال حلال.

تعبیر خواب درخت انگور: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: 1- سود و منفعت 2- ضرر و زیان 3- مرد حیله‌گر 4- جنگ و دشمنی 5- مال شبهه‌ناک.

تعبیر خواب انگور از دید ابراهیم کرمانی

چنان چه خواب دیدی به فرد فوت شده ای انگور تعارف کردی و او خودداری کرد و از آن نخورد باید مسیر و یا روش زندگیتان را کمی تغییر بدهید تا بتوانید به اهداف خود نزدیک شوید.

تعبیر خواب چیدن خوشه انگور زرد: برای مردان به علامت داشتن فرزندان صالح و نیک است چنان چه مجرد باشد ازدواج خواهد کرد و حاصل ازدواجش فرزند پسر با اینده ی درخشان است و چنان چه متاهل باشد به علامت پرورش فرزندان خلف با جایگاه مهم در اجتماع است.

تعبیر خواب انگور از دید جابر مغربی

تعبیر خواب انگور دادن به مرده: برای زنان باردار نوید بخش به دنیا اوردن فرزندی زیبا و پسر است و برای مردان و پسران بیشتر به معنی نعمت گشایش در کارها رزق و روزی حلال و افزایش مال است.

سایر تعابیر

تعبیر خواب انگور یاقوتی: اگر کسی خواب ببیند به او انگور یاقوتی میدهند به این تعبیر است که لحظات بسیار شیرین و خوشی را همراه با معشوق خود در آینده یا حال میگذراند.

تعبیر خواب گرفتن انگور از دست مرده: اگر ببینی مرده ای به شما انگور یاقوتی قرمز رنگ میدهد به این معناست که از درد و امراض مختلف در همین دنیا مصون می شوی و در شرایط سخت زندگی موفق عمل خواهی کرد.