تعبیر خواب صدف

خواب صدف از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب صدف چیست، در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب صدف
تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف از دید معبرین غربی

تعبیر صدف در خواب نشانه ساکن بودن، رمز آلود بودن و زیبایی های پنهان می باشد.

در تعابیری دیگر صدف را نشانه بدنی می دانند که در وجود خود گوهری را نگه داشته.

دیدن صدف در خواب علامت این است که شخصیت شما به وسیله ناراحتی هایی که در زندگی دیده اید در حال شکل گیری می باشد.

دیدن صدف در خواب به معنای روابط جنسی هم تعبیر می شود و این تعبیر بیشتر برای زنان بیان می شود.

اگر در خواب ببینید تعداد زیادی صدف در اطرافتان است، نشانه این است که زندگی راحت و فرزندان زیادی خواهید داشت.

فروختن صدف در خواب به معنای موفقیتی بزرگ در زمینه کاری و عشقی ماندگار می باشد.

تعبیر خواب صدف از دید ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که صدف دارید نشانه خدمتکار می باشد و اگر صدف را گم کردی علامت این است که خدمت کردن آن خدمتکار را از دست می دهید.

تعبیر خواب صدف از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب صدف بر 4 وجه می باشد:

صدف، علامت خبرهای بد از دور دست ها
جمع کردن صدف، نشانه پشتکار زیاد در برابر با مشکلات
صدف های خالی، علامت ضرر مالی
صدف های پر، نشانه خوشبختی و کامیابی

تعبیر خواب صدف در کتاب سرزمین رویاها

دیدن صدف در خواب نشانه خوشبختی و روی آوردن شانس به شما می باشد.

خوردن صدف در خواب علامت این است که کار سخت و مشکلی در انتظار شما است.

تعبیر خواب صدف از دید کارل یونگ

صدف در خواب نشانه خوبی دارد و به ثروت، فروتنی، زیبایی و تفکر اشاره می کند.

تعبیر دیگر صدف در خواب این است که شما برای این که به دیگران ضرر برسانید به خود نیز ضرر می رسانید.

تعبیر پوست صدف در خواب علامت این است که شما دچار نا امیدی مالی می شوید.

سایر تعابیر

تعبیر صدف شکسته در خواب نشانه وعده ها و قول های دروغین می باشد.

اگر در خواب ببینید صدفتان به سختی باز می شود علامت آن است که انسان درونگرایی هستید و به سختی با دیگران ارتباط برقرار می کنید. احساس درونی تان را بروز دهید تا دیگران بیشتر در مورد شما بدانند.

خوردن صدف در خواب نشانه آن است که به زودی عاشق شده و نیازهای عاطفی و جنسی تان بر طرف می شود.

صدف خام در خواب علامت میل جنسی می باشد و تعبیرش این است که به آرزوی خود می رسید و از آن لذت خواهید برد.

اگز در خواب مروارید درون صدف ببینید، بیانگر خصوصی ترین خواسته های شما است که در مورد آن با کسی حرفی نزده اید و مانند یک راز درون شما می باشد.