تعبیر خواب مادر

خواب مادر از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب مادر چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب مادر
تعبیر خواب مادر

تعبیر خواب مادر از دید ابن سیرین

تعبیر خواب مردن مادر زنده: میتواند دلیل بر افزایش عمر و پربرکت شدن زندگی و اهل سکنه ی منزل باشد.

تعبیر خواب مادر از دید امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب مادر مریض: مریض شدن مادر در خواب به نشانه ی کم شدن رزق و برکت خانه غم رنج و ناراحتی است.

پرستاری کردن از مادران مریض در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است.

تعبیر خواب مادر از دید دانیال نبی (ع)

تعبیر خواب ناراحت بودن مادر: اگر کسی خواب ببیند مادر خودش ناراحت است و دلیل این موضوع را هم نمیداند بیانگر رشد و پیشرفت در کارها رسیدن به کمال سعادت احساس رضایت قلبی داشتن از زندگی و مهمتر از همه داشتن طول عمر طولانی برای مادر است.

تعبیر خواب مادر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب فوت مادر: از دست دادن مادر و یا مادربزرگ دلیل بر رشد رزق و خیر و برکت در خانه است.

تعبیر خواب مادر از دید جابر مغربی

اگر مادر دوست همسایه فامیل و یا اشنا را دیدی که مریض است دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد.

سایر تعابیر

تعبیر خواب مادر مرده ناراحت است: اگر ببینی مادری که میدانی فوت شده است به خوابت امده و ناراحت بود بیانگر طول عمر زیاد برای خود شماست.

تعبیر خواب زنده شدن مادر مرده: اگر ببینی مادرت زنده شده و فقط شما به ایشان نگاه میکنید و کار خاصی انجام نمیدهید تعبیر آن این است که شما برنامه ها و یا اهداف مشخصی برای آینده ی خود در نظر گرفته اید که این ها را با موفقیت انجام خواهید داد.

تعبیر خواب زنده شدن و دوباره مردن مادر مرده: چنان چه ببینی مادرت زنده شده و دوباره می میمیرد دلالت بر زندگی طولانی و سعادتمند دارد.

اگر ببینی مادر فوت شده ات زنده گشته و به شما میخندد و یا در چهره ی ایشان خوشحالی و ذوق میبینید نشانه ی آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت و در واقع میتوان از آن به عنوان یک شانس بزرگ نام برد.

از نظر معبرین غربی زنده شدن مادر مرده به حالات ظاهر و رفتارش بستگی دارد اگر بیش از اندازه تغییر کرده باشد بطور مثال لاغر و ضعیف شده باشد به این معنی است که در آینده نه چندان دور از خبر مرگ یکی از عزیزان خود سخت اندوهگین می شوید و برای مدتی افسرده خواهید شد.

اگر گریان و پریشان بود ضامن سلامتی و نشاط شماست.

اگر نگران بود بیانگر این است که در اینده برای انتخاب تصمیمی بر سر دو راهی قرار میگیرید.

تعبیر خواب گریه کردن برای مرگ مادر فوت شده: علامه طباطبایی میگویند اگر بخاطر مرگ مادرت با صدای بلند گریه میکنی و آه و ناله ی زیاد سر می دهی به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهی کرد.

تعبیر خواب پرستاری از مادر بیمار: اگر کسی ببیند به مادر بیمارش خدمت میکند و از او مراقبت میکند نیکو است و عاقبت بخیر میشود.

تعبیر خواب مادر در بیمارستان: شیخ طوسی نوشته است اگر کسی ببیند مادرش در حال رنج کشیدن است و بواسطه ی بیماری سختی از پا افتاده است و یا روی تخت بیمارستان است به نشانه ی این است که در اینده ی نزدیک بخاطر شنیدن خبری ناگوار افسرده و غمگین میشود.