متن کامل شعر آنکس که نداند و بداند که نداند اثر کیست؟

در ادامه این مقاله متن کامل شعر زیبای آنکس که نداند و بداند که نداند، که دارای شکل های مختلف می باشد و برخی می گویند این شعر را مولانا یا ابن یمین یا ملا احمد نراقی سروده را برای شما ارائه کرده ایم. با پرشین استار همراه باشید؛

عکس نوشته آنکس که نداند
عکس نوشته آنکس که نداند

متن کامل شعر معروف از کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقی

آنکس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند

آنکس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند

آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند

*****

متن کامل شعر آن کس که نداند و بداند که نداند
متن کامل شعر آن کس که نداند و بداند که نداند

شعر زیبای ابن یمین

آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند
آگاه نمایید که بس خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

*****

آن کس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند

آن کس که بداند و نداند که بداند
با کوزه آب است ولی تشنه بماند

آن کس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند

آن کس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند

در ادامه بخوانید : متن کامل شعر این نیز بگذرد