تعبیر خواب مرده

خواب مرده خواب بسیار رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب مرده چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب مرده
تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده از دید محمد ابن سیرین

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بودی او گوید که من زنده ام دلیل که احوال مرده در آن جهان نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.

اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید دلیل که اجلش نزدیک است.

اگر دید جامه خود به مرده داد دلیل غم و اندوه است. اگر دید مرده ای قرآن به وی داد یا کتاب فقه دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا اگر دید مرده از درد سر می نالید دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.

اگر دید مرده از درد چشم می نالید دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد اگر از درد شکم می نالید دلیل که حرام خورده باشد.

تعبیر خواب مرده از دید حضرت دانیال

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا منفعت بود از جایی که امید ندارد.

اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد دلیل که روزی حلال یابد.

تعبیر خواب مرده از دید ابراهیم کرمانی

اگر دید از پس مرده شد اگر آن مرده مصلح بود دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال.

اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

تعبیر خواب مرده از دید امام صادق علیه السلام

دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.

  • اول : مال
  • دوم : ظاهر شدن مشکل
  • سوم : فساد دین

تعبیر خواب زنده شدن مرده دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد منفعت می یابد. اگر در خواب ببیند با زن مرده جماع کرد حاجتش برآورده مى شود.

اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد از اموال مرده چیزى به او مى رسد. اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید زن مى گیرد و به مرادش می رسد.

تعبیر خواب مرده از دید منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست. اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورد.

تعبیر خواب مرده از دید یوسف نبی علیه السلام

  • دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
  • دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
  • دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
  • دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تعبیر خواب مرده از دید مولف

اگر خواب بیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد، اگر با مرده همراه شد دلیل که در راه و روش اوست ولی اگر با او همراه نشد دلیل که از راه و روش او پیروی نمی کند.