تعبیر خواب زلزله با سیل و طوفان، رانش زمین، فرار از زلزله و لرزیدن زمین

خواب زلزله از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب زلزله و لرزیدن زمین، فرار کردن از زلزله و زلزله و سیل و طوفان چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب زلزله
تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله از دید ابن سیرین

تعبیر خواب زلزله و لرزیدن زمین، پادشاهی است که از او به مردم رنج و زحمت میرسد.

تعبیر خواب لرزیدن زمین در خواب می تواند نشانه بیماری و آفت در آن سرزمین باشد.

تعبیر خواب زلزله از دید امام صادق (ع)

تعبیر خواب زلزله رنج و سختی عظیم است بر مردم منطقه ای که در ان زلزله آمده است.

تعبیر خواب زلزله رنجی است مانند پادشاه یا بیماری و قحطی.

تعبیر خواب زلزله از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب زلزله ای که یک قسمت زمین را بلرزاند پادشاهی است که مردم آنجا را عذاب می دهد و مالشان را به یغما می برد.

تعبیر خواب زلزله از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب آمدن زلزله و افتادن شما شکست در مساله است.

تعبیر خواب آمدن زلزله بدون اینکه شما بیفتید این است که مشکلاتی بوجود می آید اما شما کم نمیارید و استوار می مانید.

تعبیر خواب زلزله بطور کلی آفت رسیدن به مردم است و ترویج بیماری است.

تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را می لرزاند بی ثباتی خانوادگی است.

تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را نمی لرزاند بیانگر اتفاق عمومی است بطوریکه شما و اطرافیان گزندی نیم بینید.

تعبیر خواب زلزله از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زلزله بی ثباتی و تغییرات است.

تعبیر خواب زلزله از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب زلزله ترس از سلطان و پادشاه است.

تعبیر خواب زلزله از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب زلزله جنگ میان ملتهاست.

تعبیر خواب زلزله شکست در کار است.

تعبیر خواب زلزله از دید مولف

تعبیر خواب فرار از زلزله این است که خطری از بیخ گوشتان می گذرد.

تعبیر خواب زلزله و سیل مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است.

تعبیر خواب زلزله و طوفان مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است.

تعبیر خواب زلزله در کوه این است که حاکم وقت به شما ظلم فراوان می کند و مشکلاتی برای شما ایجاد می شود.

تعبیر خواب زلزله در دریا این است که که شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و فر چه سختی ها بیشتر باشند خوشی بعدی هم بیشتر است.

تعبیر خواب زلزله توام با خرابی و ریختن آوار این است که مشکلاتی همراه با غم و اندوه برایتان حاصل می شود.

تعبیر خواب ترس از زلزله این است که در یک دوراهی قرار میگیرید که اگر اشتباه کنید زندگی تان نابود می شود.

تعبیر خواب زلزله در مسجد این است که تنها را نجات شما دانش استو راه حل منطقی است و امید به خدا داشته باشید.

معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد.

چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود.

برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید.