تعبیر خواب دندان

خواب دندان از جمله خواب های رایجی است که تعبیر های مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب دندان چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان از دید حضرت دانیال

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان های بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است.

دندان هایی که بر جنب آن باشند دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندان هایی که بر جنب دندان های دیگر است که آن را ثنایا خوانند دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان های دیگر دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندان های پسین دلیل بر کسی کند که از خویشان دور باشد.

بعضی از معبران گویند : دندان های پیشین و آن چه از جانب دست است دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

تعبیر خواب دندان از دید ابن سیرین

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید.

اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود یا جدا شود چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندان های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندان هایش بر دندان های دیگر چون تاویل دندان های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندان های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانند آن دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند : افتادن دندان گذاردن وام است و بعضی گویند دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب دندان از دید ابراهیم کرمانی

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند.

تعبیر خواب دندان از دید جابر مغربی

اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد.

اگر به هر دو دست گرفت دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد لکن او مصیبتی رسد.

اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندان های وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

تعبیر خواب دندان از دید امام جعفر صادق

دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است.

  • اول : اهل بیت خانواده و بستگان
  • دوم : مال
  • سوم : منفعت
  • چهارم : غم و اندوه
  • پنجم : گزند و زیان
  • ششم : مفارقت وجدایی از خویشان

تعبیر خواب دندان از دید علامه مجلسی

سقوط دندان های بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

تعبیر خواب دندان از دید منوچهر مطیعی تهرانی

در جایی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان های فک زیرین زنان. اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان های بالا نر هستند و دندان های فک پائین ماده.

دندان ها از اعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکام شان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند.

این درست تر می تواند باشد تا آن ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

دندان های پیشین زینت چهره به حساب می آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می گردند. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد : اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد.

با توجه به این که آن دندان کدام است. گفتم که دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های پیشین فرزندان و خواهران و برادران. اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود.

اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش سفید و براق است زندگی خانوادگی رونق و جلا می یابد و حادثه ای خوب برای او و خانواده اش اتفاق می افتد.

اگر ببیند که دندان هایش کثیف و زشت است غمی به آن ها می رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می یابد شاخص می شود و ممتاز می گردد و اگر دندان کرسی شما درد می کرد و متورم و آماسیده شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر آن را کشیدید و به دست خود یا پزشک بیرون آوردید از همسرتان جدا می شوید.

برای زن نیز همین تعبیر هست یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

تعبیر خواب دندان از دید یوسف نبی علیه السلام

دیدن خواب افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد.

دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد.

تعبیر خواب دندان از دید آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دندان هایتان لق شده است نشانه ی آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را می کشد، نشانه ی آن است که به بیماری سخت و درد ناکی مبتلا خواهید شد.

اگر خواب ببینید دکتر دندان شما را پر می کند، نشانه ی آن است که پس از نگرانی بسیار اشیا قیمتی خود را پیدا خواهید کرد.

مسواک زدن دندان ها در خواب نشانه ی آن است که برای حفظ ثروت خود کوشش و تقلایی بسیار خواهید کرد.

اگر خواب ببینید تعدادی از دندان های خود را پر کرده اید، نشانه ی آن است که با درگیری هایی شدید مواجه می شوید و می کوشید از کنار آنها بگذرید.

اگر خواب ببینید دندان های مصنوعی خود را گم کرده اید، نشانه ی آن است که مسئولیت هایی سنگین به دوش خواهید گرفت که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد.

اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندان تان می شکند، نشانه ی آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.

اگر خواب ببینید دندان هایتان را دکتر معاینه می کند، نشانه ی آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می شوند.

اگر خواب ببینید دندان هایتان خراب و کرم خورده است، نشانه ی آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید دندان هایتان را به بیرون تف می کنید، نشانه ی آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد.

اگر خواب ببینید یکی از دندان هایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح ها، نیمه تمام متوقف خواهد شد بیماری گریبان تان را خواهد گرفت و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.

اگر خواب ببینید یکی از دندان های شما می افتد، نشانه ی آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید.

اگر خواب ببینید دوتا از دندان های شما می افتد علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد و اگر خواب ببینید که سه تا از دندان های شما می افتد نشانه ی آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

اگر خواب ببینید تمام دندان های شما می افتد، نشانه ی آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.

اگر خواب ببینید دندان های کرم خورده خود را می کشید، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

اگر خواب ببینید جرم دندان هایتان پاک می شود، نشانه ی آن است که موقتا به بیماری دچار خواهید شد. وظایفی که به عهده شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند.

اگر خواب ببینید از تماشای دندان های زیبا و سفید خود لذت می برید نشانه ی آن است که در پی برآورده شدن آرزو های خود به شادمانی بزرگی دست می یابید.

اگر خواب ببینید یکی از دندان های خود را می کشید و آن دندان را گم می کنید، نشانه ی آن است که به کاری رو می آورید که چندان دلپذیر و سودآور نیست.

اگر خواب ببینید دندانپزشکی، دندان های شما را جرم گیری و تمیز می کند، نشانه ی آن است که در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید کرد.